Maak een afspraak

Onze Plameco dealer neemt contact met je op om
jouw voorkeursdatum en tijd te bespreken.

Onze Plameco dealer heeft ongeveer een uur nodig bij je thuis. Gelieve uw invoer te controleren.
Vrijblijvende offerte aanvraag

Vul je gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. We sturen je gegevens door naar jouw Plameco adviseur.

Gelieve uw invoer te controleren.
Altijd een Plameco dealer bij jou in de buurt

Vind de dichtstbijzijnde Plameco dealer op basis van jouw postcode.

Vul hier jouw postcode in
Ongeldige postcode
Altijd een Plameco dealer bij jou in de buurt

Er is op basis van de postcode geen dealer gevonden. Kies jouw dealer hieronder op de kaart.

Maak een afspraak
Altijd een Plameco dealer bij jou in de buurt
Bekijk alle Plameco dealers

Winactie

Actievoorwaarden: jubileumactie

Artikel 1: Toepasselijkheid en aanbieder

1.1 Deze algemene actievoorwaarden zijn van toepassing op de winactie (hierna de “Actie”) die door Plameco Systems B.V., gevestigd aan de Van Voordenpark 20, 5301 KP te Zaltbommel, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30258125 (hierna “Plameco”), wordt aangeboden in het kader van haar 40-jarig bestaan.

1.2 Door deelname aan de Actie gaat de deelnemer (hierna de “Deelnemer”) akkoord met deze algemene actievoorwaarden (hierna de “Actievoorwaarden”). In de gevallen waarin de actievoorwaarden niet voorzien, neemt Plameco eenzijdig een besluit.

Artikel 2: Deelname en deelnemers

2.1 Deelname aan de Actie is gratis; de aankoop en betaling van een Plameco-plafond is echter vereist en vormt de wezenlijke prestatie van de aanbieder. Een Deelnemer kan slechts eenmaal deelnemen aan de Actie. Daarnaast geldt dat per adres slechts eenmaal kan worden deelgenomen aan de Actie.

2.2 Deelname is voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke personen met een vaste woonplaats in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland of Oostenrijk.

2.3 Voor deelname is vereist dat Deelnemer in de periode van 1 september 2022 tot 1 december 2022 (hierna de “Actieperiode”) een Plameco-plafond heeft besteld bij één van de dealers van Plameco. Wie dealer is, valt te raadplegen via https://www.plameco.be/dealer-zoeken. Annuleert een Deelnemer de bestelling van het Plameco-plafond, dan vervalt daarmee automatisch het recht tot deelname aan deze Actie. Deelname aan deze Actie vervalt ook wanneer Deelnemer geen bewijs van bestelling (bijvoorbeeld in de vorm van een orderbevestiging, opdrachtbevestiging of factuur) kan overleggen.

2.4 Medewerkers van Plameco of diens dealers en iedereen die direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Actie, is uitgesloten van deelname.

2.5 Deelnemers dienen zich persoonlijk te registreren voor deelname aan de Actie, indien zij willen deelnemen. Een deelnemer mag niet via een derde partij c.q. tussenpersoon deelnemen aan de Actie; Plameco behoudt zich het recht voor diegene in dat geval van deelname aan de Actie uit te sluiten.

2.6 Om deel te nemen, dient registratie door Deelnemer, na aankoop van een Plameco-plafond, binnen de Actieperiode plaats te vinden via de volgende website: www.plameco.be/40.

2.7 Plameco heeft te allen tijde het recht om een Deelnemer te vragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te tonen, bijvoorbeeld om deelname aan de Actie vast te stellen. Plameco heeft bovendien te allen tijde het recht om een Deelnemer van de Actie uit te sluiten indien blijkt dat de Deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen, in strijd met deze algemene actievoorwaarden handelt of anderszins onrechtmatig handelt jegens Plameco, diens dealers of andere Deelnemers.

2.8 Bij deelname aan de Actie dient een Deelnemer een vraag (hierna: de “Vraag”) correct te beantwoorden om in aanmerking te kunnen komen voor het winnen van één van de hierna te vermelden prijzen. Deze Vraag wordt gepubliceerd op www.plameco.be/40, waarop de Deelnemer ook het antwoord op de Vraag dient in te vullen.

Artikel 3: Prijzen

3.1 Ten behoeve van de Actie worden de volgende prijzen beschikbaar gesteld door Plameco:

Omschrijving Aantal Waarde Totale waarde
Samsung TV ‐ The Frame 65" 1 1.400,00 € 1.400,00 €
Vloerkleed naar keuze van Vloerkledenwinkel.nl 1 999,00 € 999,00 €
Koffievolautomaat Perfecta Evo van De'Longhi 1 799,00 € 799,00 €
Sonos Speaker Set 3 449,00 € 1.347,00 €
Waardebon voor Kunstloft.nl 4 275,00 € 1.100,00 €
Google Nest Set 10 199,00 € 1.990,00 €
Waardebon van Westwing 20 100,00 € 2.000,00 €
TOTAAL 40   9.635,00 €

 

3.2 Plameco stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking in de status waarin deze op dat moment verkeren. Plameco is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare of verborgen) gebreken aan de prijzen of enige ander schade aan de prijzen, inclusief eventuele schade die wordt veroorzaakt door transport of plaatsing.

3.3 Voor de landen waarin de genoemde prijzen niet besteld of verstuurd kunnen worden, is Plameco verantwoordelijk de verzending.

Artikel 4: Kansspelbelasting

Indien er een kansspelbelasting en/of BTW in verband met de prijs moet worden betaald in één van de landen waarin de Actie georganiseerd wordt, dan komen deze voor rekening van Plameco. Plameco zal in een voorkomend geval ook de inhouding en/of aangifte van kansspelbelasting verzorgen.

Artikel 5: Trekking en bekendmaking

5.1 Om in aanmerking te kunnen komen voor het winnen van één van voormelde prijzen, is vereist dat de Deelnemer de Vraag zoals hiervoor onder 2.8 bedoeld correct heeft beantwoord. Deelnemers die de Vraag foutief beantwoorden kunnen in geen geval een prijs winnen.

5.2 De trekking van de winnaars geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze door een notaris op 15 december 2022, ten kantore van het hoofdkantoor van Plameco in Zaltbommel, Nederland.

5.3 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Een prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar voor contant geld of voor een andere prijs.

5.4 Plameco neemt binnen zeven werkdagen na de trekking persoonlijk contact op met de winnaars.

Artikel 6: Beschikbaar stellen van de prijzen

6.1 Prijzen zullen in beginsel per post of koerier aan de winnaars worden verzonden. Plameco zal hiervoor de door de Deelnemer zelf ingevulde gegevens gebruiken.

6.2 Als een prijs niet per post of koerier aan de winnaar kan worden verzonden, zal Plameco levering van de prijs in onderling overleg met de winnaar verzorgen.

6.3 Indien de winnaar de prijs niet binnen drie maanden na bekendmaking van de prijs accepteert, vervalt zijn recht op afgifte van de prijs.

6.4 Als een prijs niet leverbaar blijkt, heeft Plameco het recht deze prijs te vervangen door een ander, gelijkwaardige prijs.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Plameco is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor door de Deelnemer opgegeven verkeerde gegevens. Ook is Plameco niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor verstoringen in het netwerk, in hardware of in software, dat tot gevolg heeft dat Deelnemer niet, niet geheel of niet tijdig kan deelnemen aan de Actie, of als gevolg waarvan de gegevens van de Deelnemers geheel of gedeeltelijk verloren gaan of vertraagd worden ingediend bij Plameco.

7.2 Indien Plameco niet de juiste gegevens ontvangt, of indien Plameco de gegevens te laat ontvangt, staat het Plameco vrij om Deelnemer uit te sluiten van deelname aan de Actie, zonder dat Plameco verantwoordelijk en/of aansprakelijk is richting deze Deelnemer.

7.3 Plameco is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik door winnaars van enig door Plameco geleverde prijs, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen anders voorschrijven. Plameco is daarnaast niet aansprakelijk voor eventuele druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten.

Artikel 8: Privacy

8.1 Plameco gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en verwerkt deze overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in lijn met het privacystatement van Plameco, te raadplegen via https://www.plameco.be/privacy-statement.

8.2 Ten behoeve van de Actie zal Plameco de volgende persoonsgegevens verwerken: voor- en achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, en foto’s en video’s.

8.3 Door deel te nemen aan deze Actie, stemt u in met de verwerking van deze persoonsgegevens. U hebt de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens op ieder moment, voor de toekomst, in te trekken; in dat geval ziet Plameco zich echter genoodzaakt en heeft zij ook het recht u uit te sluiten van deelname aan de Actie.

8.4 In aanvulling op haar privacy statement is het Plameco toegestaan de persoonsgegevens door te geven aan de bij de trekking betrokken notaris. Dit is noodzakelijk in verband met de uitvoering van de deelname aan deze Actie. De notaris is gehouden overeenkomstig de AVG te handelen.

8.5 Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer zich akkoord mee te werken aan eventuele promotionele activiteiten die in verband met de Actie (onder andere de uitreiking van de prijs) door Plameco worden georganiseerd. Eventuele foto’s en video’s van de prijsuitreiking kunnen door Plameco of een derde partij (bijvoorbeeld de partij die de prijs ter beschikking heeft gesteld) worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden, bijvoorbeeld via sociale media kanalen zoals Facebook, LinkedIn en Twitter. Plameco of deze derde is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de Deelnemer.

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van internationale verdragen. Deze algemene actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Eventuele klachten over de Actie dienen schriftelijk aan Plameco te worden voorgelegd (voor adresgegevens zie onder 1.1). Indien een dergelijke klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, kan de desbetreffende Deelnemer zich wenden tot de Kansspelautoriteit. Voor eventuele geschillen over deze Actie is uitsluitend de Rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem, bevoegd.

Vraag de Plameco brochure aan voor uitgebreide productinformatie

Laat je inspireren door alle mogelijkheden die Plameco jou te bieden heeft op gebied van spanplafonds.

Aanvraag brochure Of maak een afspraak
Plameco brochure